28Jun

La presència a Internet ha suposat per a les empreses l’obtenció d’importants beneficis que van des de l’obtenció d’informació amb objectius de màrqueting i promoció o la possibilitat d’un contacte ràpid amb els seus proveïdors i clients fins a la venda directa dels seus productes.

Les dades d’informació general que hauran d’incloure en les seves pàgines web són els següents:

Nom o raó social, domicili, email, altres

 • Nom o denominació social
 • Residència o Domicili (o direcció d’establiment permanent)
 • Correu electrònic
 • Qualsevol altra dada per establir comunicació directa i efectiva (Formulari de contacte, telèfon)

Dades d’inscripció en el Registre

Dades d’inscripció en el Registre Mercantil o un altre, si escau.

Autorització administrativa prèvia

Per activitat subjecta a autorització administrativa s’entén aquella empresa que per començar a treballar requereix d’un permís d’una administració, per exemple: Agències de viatges, serveis de lloguer turístics, armeries, centres i serveis sanitaris, etc.

En aquest cas apareixeran les dades d’autorització i òrgan competent de la supervisió.

Dades de professió regulada

Professió regulada és aquella professió que només es pot exercir mitjançant unes condicions determinades per una llei o norma legislativa. Les condicions solen ser uns estudis oficials.

Per exemple, algunes professions regulades són:

 • Dentista
 • Farmacèutic
 • Enginyer
 • Arquitecte …

En aquest cas, s’haurà d’indicar:

 1. Les dades del Col·legi professional al que, si escau, pertanyi i número de col·legiat.
 2. El títol acadèmic oficial o professional amb què compte.
 3. L’Estat de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu en què es va expedir el títol i, si escau, la corresponent homologació o reconeixement.
 4. Les normes professionals aplicables a l’exercici de la seva professió i els mitjans a través dels quals es puguin conèixer, inclosos els electrònics.

Número d’identificació fiscal que correspongui

NIF

Quan es faci referència a preus

Es facilitarà informació clara i exacta sobre el preu del producte o servei, indicant si inclou o no els impostos aplicables i, si escau, sobre les despeses d’enviament.

Codis de conducta

Adherir-te a un codi de conducta és seguir un codi de bones pràctiques que altres promocionen, per exemple: confiança On-line.

I, si ofereixen accés telefònic a serveis de tarifació addicional (utilitzen programes informàtics que efectuen funcions de marcatge i que l’usuari descarrega), ha de comptar amb el seu consentiment previ, informat i exprés:

 • Característiques
 • Funcions
 • Procediment (indicant el nombre que marcarà)
 • etc

I si realitzen activitats de contractació electrònica

Si les empreses realitzen activitats de contractació electrònica, amb caràcter previ, han de posar a disposició de l’usuari la següent informació:

 • Tràmits per celebrar el contracte : Els diferents passos que ha de realitzar l’usuari per completar la compra.
 • Arxiu del document electrònic: Si el prestador arxiva el document electrònic en què es formalitza el contracte i si aquest serà accessible.
 • Mitjans tècnics per identificar i corregir errors Modificar o eliminar les dades introduïdes.
 • Llengua o llengües en què es formalitza el contracte

Posar a disposició de l’usuari les condicions generales i amb posterioritat:

Obligació de confirmar l’acceptació del contracte. El prestador el sol realitzar mitjançant l’enviament d’un correu de confirmació de la comanda.

Pedrosa Busquets & Associats

Copyright © 2016 Pedrosa Busquets & Associats, S.L. – Tots els drets reservats –