QUINES OBLIGACIONS LEGALS HA DE COMPLIR EL WEB DE LA MEVA EMPRESA?

«L’incompliment de la normativa pot comportar sancions de fins a 600.000 euros»

Ningú qüestiona que una de les millors eines per donar visibilitat a la nostra empresa, per petita que sigui, és una pàgina web. De fet existeixen nombroses empreses que només existeixen on-line, és a dir, que no tenen establiments físics oberts al públic, i tot i això, poden arribar a funcionar força bé.

Quan una empresa vol obrir una oficina o una fàbrica, normalment s’assessora dels requisits que ha de complir per dur a terme la seva activitat segons la normativa vigent. El mateix hauria de fer qualsevol empresa que vulgui crear la seva pàgina web.

Una pàgina web corporativa amb informació tipus “qui som / què fem / on estem” que representi pel seu titular una activitat econòmica directa o indirecta, hauria de complir els requisits mínims establerts a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE):

 

OBLIGACIONS D’INFORMACIÓ

La pàgina o lloc d’Internet ha de contenir informació bàsica que permeti als usuaris identificar el titular de la pàgina de manera permanent, fàcil, directa i gratuïta. Com a mínim ha de tenir la següent informació del titular:

a) El nom o la denominació social; el domicili o, si no, l’adreça d’un dels seus establiments permanents a Espanya; l’adreça electrònica i qualsevol altra dada que permeti d’establir-hi una comunicació directa i efectiva.

b) Les dades de la inscripció de l’empresa en el Registre Mercantil, si s’escau, o d’un altre registre públic en el qual estigui inscrita per l’adquisició de personalitat jurídica o als efectes de publicitat.

c) El número d’identificació fiscal que li correspongui.

d) Quan la pàgina web faci referència a preus de productes o serveis, s’ha de facilitar informació clara i exacta sobre el preu, indicant si inclou o no els impostos aplicables i les despeses d’enviament.

e) Els codis de conducta a què, si s’escau, estigui adherit i la manera de consultar-los electrònicament.

f) En el cas que la seva activitat estigui subjecta a un règim d’autorització administrativa prèvia, les dades relatives a l’autorització i les identificatives de l’òrgan competent encarregat de la supervisió.

g) Si s’exerceix una professió regulada, és a dir, una activitat professional que requereixi per al seu exercici l’obtenció d’un títol, com seria el cas de les professions de metge o notari -entre d’altres-, caldrà indicar:

  • Les dades del col·legi professional al qual, pertanyi i el número de col·legiat.
  • El títol acadèmic oficial o professional que tingui.
  • L’estat de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu on es va expedir el títol i, si s’escau, la corresponent homologació o reconeixement.
  • Les normes professionals aplicables a l’exercici de la seva professió i els mitjans a través dels quals es puguin conèixer, inclosos els electrònics.

OBLIGACIONS RELATIVES A LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), estableix que els interessats als quals se’ls sol·licitin dades personals han de ser prèviament informats de manera expressa, precisa i inequívoca:

a) De l’existència d’un fitxer o un tractament de dades de caràcter personal, de la finalitat de la recollida de les dades i dels destinataris de la informació.

b) Del caràcter obligatori o facultatiu de la resposta a les preguntes que els siguin plantejades.

c) De les conseqüències de l’obtenció de les dades o de la negativa a subministrar-les.

d) De la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

e) De la identitat i la direcció del responsable del tractament o, s’ s’escau, del seu representant.

L’incompliment d’aquest deure d’informació és sancionat a la LOPD com una infracció lleu, amb multes des de 900 euros fins a 40.000 euros.

Com a regla general, la inclusió de dades de caràcter personal en un fitxer suposarà un tractament de dades de caràcter personal, que requereix el consentiment de l’interessat, és a dir, qualsevol manifestació de la voluntat, lliure, inequívoca, específica i informada, mitjançant la qual l’interessat consenti el tractament de dades personals que el concerneixen.

Per tant, en cas de disposar la pàgina web d’un formulari de contacte, aquest haurà d’incloure tota aquesta informació, i requerir que l’usuari manifesti el seu consentiment al tractament de les seves dades personals, per exemple clicant una “X” en una casella habilitada al efecte. El procediment de captació de dades personals no hauria de poder-se realitzar sense marcar aquesta casella.

Tractar dades personals dels usuaris, sense obtenir el seu consentiment, és sancionat per la LOPD com a infracció greu, amb multes des de 40.001 euros fins a 300.000 euros.

Aquestes són les obligacions legals bàsiques aplicables a la majoria de pàgines web, encara que podria ser necessari complir altres requisits addicionals, per raó de la utilització de cookies, enllaços a altres pàgines web, o si el contingut de la pàgina és restringit per adults, per exemple.


 

CONTACTA AMB NOSALTRES